Sekce pro zákazníky

Obchodní a dodací podmínky

1. Obecná ustanovení

a) Dodávky zboží  a produktů společnosti Sunset Group Production s.r.o. se uskutečňují na základě těchto obchodních podmínek (dále jen „OP"). Obchodní podmínky kupujícího je možné dohodnout pouze písemně, pokud není takto dohodnuto, pak jiné obchodní podmínky kupujícího jsou vyloučeny. Veškerá smluvní ujednání měnící tyto obchodní podmínky vyžadují k nabytí závaznosti písemnou formu nebo písemné potvrzení prodávajícího.

b) Zbožím se rozumí produkty souvísející se stínící technikou a plotovými systémy (tj. venkovní rolety, venkovní a vnitřní žaluzie, plisse, garážové vrata, markýzy, látkové interiové a exteriérové stínění, sítě proti hmyzu, plotové systémy) dodávaná prodávajícím. Typy, provedení, vlastnosti a ceny jsou specifikované v přehledech produktů a technických listech nebo manuálech prodávajícího zvěřejněných na internetových stránkách www.sunset-group.cz.

c) Dodané zboží se řídí a evidují na základě jednotlivých objednávek kupujícího a jsou považovány za samostatné kupní smlouvy. Pro tyto účely platí režim obchodních podmínek stanovený na internetových stránkách www.sunset-group.cz, není-li v rámcové kupní smlouvě či v kupní smlouvě uvedeno jinak.

2. Předmět kupní smlouvy

Předmětem jednotlivých kupních smluv jsou následující hlavní závazky smluvních stran:

a) na straně prodávajícího: odevzdat na základě kupní smlouvy kupujícímu věc, která je předmětem koupě (dále také „zboží"). Prodávající umožní kupujícímu nabýt vlastnické právo k věci, která je předmětem koupě i v případě montáže. 

 b) na straně kupujícího: závazek převzít věc, která je předmětem koupě od prodávajícího. Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu věci, která je předmětem koupě. V případě montáže je kupující povinnén převzít dílo a zboží v den ukončení montáže osobně. Pokud kupující není přítomen při finální přejímce zboží po montáží, má právo do 24 hod. podat písemnou formou návrh na reklamaci.

3. Objednávka a dodávka zboží

Dodání zboží se uskutečňuje následujícím způsobem:

a) Objednávka

- zboží bude ze strany prodávajícího dodáno kupujícímu na základě jeho objednávky obsahující údaje o zboží z produktových katalogů nebo technikcých listů prodávajícího;

- objednávku lze uskutečnit vyplněním objednávkového formuláře a jeho odesláním prodávajícímu faxem, e-mailem, poštou;

- ústní telefonickou objednávku je možno uskutečnit pouze výjimečně a kupující je v takovém případě povinen prokazovat prodávajícímu nesprávnou dodávku zboží dle takové objednávky;

- v případě, že je provedena rámcová objednávka pravidelného odběru zboží či je objednán odběr většího množství zboží, může prodávající po dohodě s kupujícím stanovit právo kupujícího spočívající v doplnění jednotlivých objednávek formou upřesnění objednávky či odvolávky; právní účinky nastávají potvrzením upřesnění objednávky či odvolávky ze strany prodávajícího; toto právo odvolávky či upřesnění objednávky musí být přiznáno kupujícímu v rámcové smlouvě kupní;

- pokud není objednávka uskutečňována na formulářích prodávajícího, musí objednávka obsahovat alespoň následující náležitosti: - den vystavení objednávky, den dodání zboží - specifikaci objednaného zboží dle označení v produktových katalozích, technických listech nebo cenících, pokud se ke zboží vztahuje plošný údaj, musí se uvést konkrétní rozměry tj. šířka x výška v mm;

- každá objednávka musí obsahovat podpis nebo jiné označení, které identifikuje kupujícího; v případě elektronického systému (např. internetové přihlášení - sekce pro zákazníky, je za podpis objednávky považováno přihlášení kupujícího či jím pověřené osoby pod jedinečným odběratelským číslem a přístupovým heslem do systému a stisknutí pole "Potvrdit a odeslat objednávku";

- objednávka je považována za uskutečněnou, když je doručena prodávajícímu;

- pokud nejsou osoby oprávněné uskutečnit objednávku jménem kupujícího uvedeny v rámcové kupní smlouvě, je jménem kupujícího oprávněna uskutečnit objednávku osoba, kterou k tomu kupující pověří nebo je to vzhledem k jejímu pracovnímu zařazení obvyklé; v případě změny je povinen kupující tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně, jinak prodávající neodpovídá za případné objednávky provedené neoprávněnou osobou;

b) Potvrzení objednávky, uzavření jednotlivé kupní smlouvy

- pokud objednávka splňuje požadavky stanovené těmito OP a prodávající je schopen realizovat dodávku zboží dle požadavků kupujícího, je po zpracování objednávky odesláno potvrzení objednávky případně zboží zadáno do výroby prodávajícího. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající potvrdí objednávku, případně kdy prodávající zadá výrobu zboží uvedeného v objednávce.

- v případě, že dle objednávky kupujícího není možno realizovat výrobu zboží prodávajícím, či objednávka obsahuje zřejmé nesprávnosti, je objednávka upřesněna na základě vyžádání prodávajícího, zpravidla telefonickým dotazem nebo emailem. V takovém případě je jednotlivá kupní smlouva uzavřena dnem, kdy prodávající zpracuje upřesněnou objednávku a potvrdí objednávku, případně kdy prodávající zadá výrobu zboží uvedeného v objednávce.

- kupující bere na vědomí, že je povinen potvrzení objednávky zkontrolovat (zejména z hlediska neúmyslných chyb a chyb v psaní), jelikož smlouva je uzavřena rovněž v případě, že potvrzení nabídky obsahuje dodatek nebo odchylku, která podstatně nemění podmínky objednávky, pokud kupující takové potvrzení nabídky bez zbytečného odkladu takové neodmítne.

c) Změna objednávky kupujícím

- pokud kupující po uskutečnění objednávky požaduje její změnu, je povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu písemně či telefonicky bez zbytečného odkladu, změna objednávky podléhá souhlasu prodávajícího, který tyto změny zaznamená v původní objednávce kupujícího, nedohodnou-li se smluvní strany na stornu původní objednávky a uplatnění objednávky nové.

d) Změna objednávky prodávajícím

- pokud prodávající při zpracování objednávky zjistí, že dodávku zboží nelze realizovat za podmínek uvedených v objednávce (zejména v části týkající se termínu dodání), sdělí tuto skutečnost kupujícímu. V případě, že kupující návrh nových podmínek schválí, dojde ze strany prodávajícího k vyznačení odlišných podmínek dodávky zboží do původní objednávky, nedohodnou-li se strany na zrušení objednávky.

e) Úplnost objednávky

- prodávající neodpovídá kupujícímu za neúplnosti či nepřesnosti v dodávkách zboží, které mají původ v nesprávných či nepřesných objednávkách kupujícího. Upřesnění objednávky dle odst. 3 písm. b) (- druhá odrážka) z důvodu její neúplnosti či nepřesnosti je právem prodávajícího, nikoliv jeho povinností. Technická listy jednotlivých výrobků prodávajícího, jejich komponentů a součásti, mezní rozměry a standardní provedení jsou uvedeny v ceníku jednotlivých produktů na internetových stránkách www.sunset-group.cz v sekci pro zákazníky v menu " Ke stažení" soubor ceníky. 

f) Termín dodávky

- termín dodávky zboží je závislý na výrobní kapacitě prodávajícího a způsobu přepravy zboží ke kupujícímu. Požadovaný termín dodávky (s respektováním výrobních a rozvozových termínů) uvede kupující v jednotlivé objednávce.

- pokud prodávající není schopen v požadovaném termínu dodávku realizovat, má právo (a to i po uzavření smlouvy) stanovit nový, pozdější termín dodání a o tomto novém termínu dodání vyrozumí kupujícího. Nový termín dodání může prodávající stanovit i opakovaně.

- v případě, že je objednávka uskutečněna prostřednictvím internetového obchodu v sekci pro zákazníky, je termín dodávky upřesňován průběžně v této sekci "Objednávky" uvedením nového data dodání, je-li tento odlišný od termínu požadovaného kupujícím při objednávce.

- dodávky se standardně uskutečňují formou týdenních rozvozů prodávajícího dle určených denních rozvozových tras na území České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska není-li dohodnuto jinak.

- v případě pravidelných týdenních dodávek (např. venkovní rolety) je uzávěrka přijímání objednávek stanovena na 14 hodinu čtrnáctého dne předcházejícího před dodávkou zboží. Objednávky převzaté do této doby uzávěrky budou, pokud to bude možné, vyrobeny a dodány ještě v určeném rozvozu. V případě jiných států než České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska je nutno se o uzávěrkách informovat individuálně.

g) Místo dodávky

- Místem dodávky zboží je adresa uvedená jako sídlo kupujícího či místo jeho podnikání, není-li uvedeno v kupní smlouvě něco jiného.

- pokud požaduje kupující dodání zboží na jiné místo, než je uvedeno v odstavci g první odrážka, je kupující povinen tuto skutečnost uvést v jednotlivé objednávce a spolu s tímto údajem uvést konkrétní osobu, kterou pověřuje k převzetí zboží, pokud je tato osoba odlišná od osoby kupujícího a není uvedena v rámcové kupní smlouvě.

- v případě, že jsou se změnou dodací adresy spojeny zvýšené náklady prodávajícího, je prodávající oprávněn tyto náklady kupujícímu vyúčtovat.

h) Způsob dodávky a obal zboží

Není-li dohodnuto jinak, zajišťuje přepravu zboží na místo dodávky prodávající a dodá zboží na místo dodávky formou:

- vlastního rozvozu nebo prostřednictvím veřejného dopravce, zpravidla expediční služby v místě výrobního závodu prodávajícího k přepravě kupujícímu. 

- expedici zboží a zahájení přepravy dodávky zboží je kupující informován předem pověřenou osobou prodávajícího

- pokud není dohodnuto v objednávce, není cena za dopravu zboží na místo dodání zahrnuta v kupní ceně zboží a je stanovena aktuálním ceníkem prodávajícího či veřejného dopravce a je účtována zvlášť vedle kupní ceny zboží. Zboží je pro přepravu zabaleno obvyklou formou v obalech PVC či kartonech, jinak podle zvyklostí, způsobem nutným pro uchování věci a její ochranu.

- pokud kupující požaduje odlišný obal zboží, je povinen toto uvést v objednávce a dohodnout s prodávajícím tomu odpovídající změnu kupní ceny zboží.

i) Odevzdání a převzetí zboží, doklady nutné k užívání zboží:

Prodávající splní svůj závazek odevzdat zboží kupujícímu:

- v případě dodávky zboží vlastním rozvozem tím, že zboží odevzdá v místě dodávky kupujícímu nebo jím pověřené osobě; a umožní tak kupujícímu nakládat v tomto místě se zbožím a včas mu to oznámí

- v případě dodávky zboží prostřednictvím veřejného přepravce (expediční služby) tím, že zboží předá prvnímu veřejnému dopravci v místě výrobního závodu prodávajícího k přepravě kupujícímu a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, když zboží označí jako zásilku pro kupujícího. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu osoby jím určené a oprávněné převzít zboží za kupujícího. Pokud tak neučiní, je prodávající či veřejný dopravce oprávněn předat zboží v místě dodávky osobě, která bude přítomna na místě dodání a která převzetí zboží potvrdí. Kupující splní svůj závazek převzít zboží tím, že zajistí přítomnost osoby určené k převzetí zboží v místě dodávky. V případě dodávky zboží rozvozem prodávajícího potvrdí určená osoba převzetí zboží na dodacím listu či na faktuře, kterou byla vyúčtována kupní cena dodávky zboží. Pokud je zboží dodáváno pouze s fakturou, plní faktura funkci dodacího listu. Pokud je dodávka zboží realizována prostřednictvím veřejného dopravce či expediční služby, potvrdí převzatí zboží osoba k tomu určená prodávajícím na dokladech předložených dopravcem (zpravidla náložný list, který plní funkci dodacího listu). Za doklady nutné k převzetí a používání zboží se považuje faktura, náložný list či jiný doklad vydaný veřejným přepravcem, který bude vydán kupujícímu po převzetí zboží. Jiné dokumenty či doklady není prodávající povinen dodat. 

4. Kupní cena

a) Kupní cena zboží je stanovena v ceníku prodávajícího, který je dostupný na internetové adrese prodávajícího www.sunset-group.cz v části "Produkty" nebo v sekci pro zákazníky, menu " Ke stažení" soubor ceníky. Kupní cena k danému produktu uvedená v ceníku nezahrnuje DPH, montáž a dopravu zboží.

b) Výše kupní ceny může být upravena v rámcové kupní smlouvě nebo dohodě ve formě rabatové skupiny, a to formou slevy z kupní ceny (rabatu) kupujícího (základní kupní cena po odečtení rabatu je tzv. individuální kupní cena); změna individuální kupní ceny bude realizována tak, že prodávající zašle kupujícímu informaci o splnění příslušné rabatové skupiny, která vyplývá z dosažených obratů. Za souhlas kupujícího se změnou individuální kupní ceny je považováno uskutečnění další objednávky na dodávku zboží ze strany kupujícího po návrhu změny individuální kupní ceny.

c) V případě, že dojde ke změně cen vstupů, energií či jiným skutečnostem mající vliv na cenu zboží, je prodávající oprávněn provést změnu základní kupní ceny zboží. O tomto záměru zvýšit základní kupní cenu vyrozumí kupujícího zveřejněním tohoto úmyslu na internetové adrese www.sunset-group.cz se stanovením rozhodného data pro změnu kupní ceny zboží. Změnou základní kupní ceny dochází rovněž ke změně základu rozhodného pro výpočet individuální kupní ceny k rozhodnému datu. Pro změnu ceny je rozhodující rozhodné datum, nikoliv doba změny ceníků.

d) Pro případ změny kupní ceny jednotlivých druhů zboží a produktů je rozhodný den, kdy byla uskutečněna objednávka ze strany kupujícího u prodávajícího způsoby uvedenými v části 3 odstavec a) těchto obchodních podmínek.

e) V případě, že kupní cena není stanovena jako individuální kupní cena, je kupující oprávněn tuto skutečnost oznámit prodávajícímu a prodávající je povinen v rámci zpracování objednávky provést kontrolu této skutečnosti. 

5. Způsob úhrady kupní ceny

a) Pokud není dohodnuto jinak, bude cena ze strany kupujícího zaplacena v hotovosti při odevzdání zboží.

b) Pokud je dohodnuto, že kupní cena dodávek zboží bude vyúčtovávána fakturami, jsou minimální obsahové náležitosti shodné s obsahovými náležitostmi stanovenými příslušnou právní úpravou pro daňový a účetní doklad. Právo vystavit fakturu k vyúčtování kupní ceny dodávky vzniká prodávajícímu:

1) dnem uskutečnění dodávky, tj. odevzdáním zboží kupujícímu, případně dnem expedice dodávky z výrobního závodu prodávajícího, i když je dřívější než den uskutečnění dodávky

2) dnem odevzdání zboží veřejnému dopravci v místě výrobního závodu prodávajícího.

c) Faktura bude doručena kupujícímu spolu se zbožím a plní zpravidla i funkci dodacího listu. Kupující určuje a zmocňuje osobu oprávněnou k převzetí zboží dle části 3 odstavec i)  těchto obchodních podmínek rovněž jako osobu oprávněnou k převzetí faktury za kupujícího. Faktura může být rovněž kupujícímu odeslána prostřednictvím e-mailu na adresu, kterou kupující uvedl v rámcové kupní smlouvě, případně v jednotlivé objednávce.

d) V případě, že je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny u předchozích dodávek zboží, je prodávající oprávněn podmínit další dodávky zboží doplatkem kupní ceny, se kterou je kupující v prodlení a platbou kupní ceny následujících dodávek zboží v hotovosti při odevzdání zboží, případně požadavkem na složení zálohy na platbu kupní ceny dodávky zboží. Tuto skutečnost oznámí prodávající kupujícímu.

e) Pokud prodávající poskytne kupujícímu skonto z kupní ceny jako platební podmínku za včasnou platbu kupní ceny jednotlivých dodávek zboží, je v podrobnostech poskytnutí skonta z kupní ceny řešeno v rámcové kupní smlouvě a rabatových podmínkách. 

6. Výhrada vlastnického práva

Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží však na kupujícího přechází již jeho převzetím, případně předání zboží k přepravě veřejnému přepravci. Pokud bylo ze strany kupujícího zboží zabudováno třetí osobě před splatností kupní ceny, je kupující povinen přijatá plnění za zboží od třetí osoby použít přednostně na platbu kupní ceny prodávajícímu. 

7. Přechod nebezpečí škody za škody na zboží

Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího:

a) dnem uskutečnění dodávky, tj. odevzdáním zboží kupujícímu, případně dnem expedice dodávky z výrobního závodu prodávajícího, pokud den expedice nastane dříve než den uskutečnění dodávky

b) dnem odevzdání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.

8. Vady zboží

a) Prodávající je povinen dodat zboží:

1) v množství a provedení, které je stanoveno v jednotlivých kupních smlouvách

2) v jakosti, která je stanovena pro konkrétní druh zboží v produktových katalozích nebo technických listech

3) v balení uvedeném v těchto obchodních podmínkách, není-li dohodnut jiný způsob balení.

b) Neurčuje-li technický list nebo katalog produktů jakost provedení zboží, je prodávající povinen dodat zboží v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li tento účel ve smlouvě stanoven, tak pro účely obvyklé.

c) Poruší-li prodávající povinnosti stanovené v odst. a) a b), považuje se zboží za vadné. Za vady zboží se považuje i dodání jiného zboží, než určuje smlouva a vady v dokladech nutných k užívání zboží. Jestliže z přepravního dokladu, dokladu o předání zboží nebo z jiného prohlášení prodávajícího vyplývá, že dodává zboží v menším množství nebo jen část zboží, nevztahují se na chybějící zboží ustanovení o vadách zboží, jde o neúplnou dodávku.

d) Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, byť se objeví až později.

e) Kupující je povinen prohlédnout dodávku zboží ihned při jejím převzetí nebo po montáží. Vady obalu a jeho poškození, množstevní rozdíly či jiné zřejmé poškození zboží dopravou je kupující povinen oznámit osobě předávající a je povinen zapsat tuto skutečnost do přepravního dokladu (může tuto informaci uvést i na dodací list nebo fakturu a kopii dokladu podepsat, čitelně napsat jméno přebírající dodávku a napsat datum zjištění vady). Pokud kupující vůči externímu přepravci neučiní reklamaci takových vad hned při předání, ztrácí nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za tyto vady dodávky zboží; u interní dopravy prodávajícího ztrácí kupující nárok na uplatnění práv z odpovědnosti za tyto vady v případě, že takové vady neoznámí kupujícímu do 10 dnů.

f) Kontrolu funkčnosti a úplnosti dodávky zboží a dalších zjevných vad je kupující povinen provést bez zbytečného odkladu po převzetí zboží a zjištěné vady oznámit nejpozději do 10 dnů ode dne převzetí zboží v místě dodávky zboží. Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, nemůže uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce. Pokud kupující dále odesílá zboží či jej zabudovává v jiném místě, než je místo dodávky, je povinen na tuto skutečnost upozornit prodávajícího v jednotlivé objednávce. Pokud tak neučiní, nese kupující na svůj náklad část nákladů vynaložených na odstranění vad ve výši rozdílu mezi skutečnými náklady a náklady, které by vznikly, pokud by byla vada zboží odstraňována v místě dodávky zboží.

g) Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

h) Je-li záruční doba delší, platí místo dvou let délka záruční doby.

i) Prodávající poskytuje záruku za jakost dodaného zboží. Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající závazek, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Podmínky a rozsah záruky je stanoven samostatným prohlášením prodávajícího ve formě záručního listu a reklamačního řádu zveřejněného na internetové adrese prodávajícího www.sunset-group.cz v sekci "Obchodní podmínky", není - li v rámcové kupní smlouvě dohodnuto něco jiného.

j) Další podrobnosti ohledně uplatňování vad a jejich vyřizování, jakož i další záležitosti, upravuje reklamační řád prodávajícího, který je pro obě strany závazný. 

9. Prodlení

a) za prodlení s dodávkou zboží na straně prodávajícího má kupující právo na smluvní pokutu 0,05% za každý den prodlení z ceny nedodaných výrobků, není-li v rámcové kupní smlouvě uvedeno jinak.

b) v případě prodlení s platbou kupní ceny má prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové dlužné částky za každý den prodlení; tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody v plné výši. 

10. Obaly

Kupující přejímá při převzetí zboží vlastnické právo k obalu zboží. Prodávající prohlašuje, že je registrovaný v databazi EKO-KOM pod registračním číslem EK-F00150299 a za obaly, do kterých balí vlastní výrobky, hradí poplatky této společnosti.

11. Reklamační řád

Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek je reklamační řád, jímž se řídí práva a povinnosti stran z titulu vadného plnění.

12. Ostatní ustanovení

Smluvní strany se výslovně dohodly, že celý režim právních vztahů mezi nimi vzniklých se řídí ustanoveními českého Občanského zákoníku; Vídeňská úmluva OSN o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. Poruší-li prodávající neúmyslně povinnost či povinnosti vyplývající z jednotlivé kupní smlouvy, je povinen nahradit kupujícímu dohromady pouze škodu maximálně ve výši odpovídající Individuální kupní ceně vadného zboží, a co do nároku na náhradu škody maximálně dvojnásobek kupní ceny vadného zboží když nad tento rámec se kupující svých práv z vadného plnění a práv z titulu nároku na náhradu škody vzdává. Smluvní strany se dohodly na tom, že všechny spory vznikající z této Smlouvy i z příslušných objednávek a jednotlivých kupních smluv realizovaných na základě Smlouvy budou rozhodovat soudy České republiky. Místně příslušným pro první stupeň řízení bude okresní soud Vsetín (patří-li věc v prvním stupni do příslušnosti okresního soudu), případně krajský soud v Ostravě (patří-li věc v prvním stupni do příslušnosti krajského soudu). 

13. Ustanovení přechodná a závěrečná

Ustanovení těchto obchodních podmínek nabývají své účinnosti dnem 1. 1. 2015.

Režimu těchto obchodních podmínek podléhají jednotlivé kupní smlouvy a objednávky dodávek zboží uskutečněné po nabytí účinnosti těchto podmínek.

Reklamační řád

V souladu s ustanovením § 2099 a násl., § 2113 a násl., § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a všeobecnými dodacími podmínkami vydává Sunset Group Production s.r.o. jako prodávající tento Reklamační řád:

Ustanovení č. 1. - Právo kupujícího (objednatele) na reklamaci vadného zboží

a) Při dodávkách zboží kupujícím (objednatelům) odpovídá Sunset Group Production s.r.o. za to, že zboží či dílo má požadovanou jakost, množství a provedení dle smlouvy a je zabaleno způsobem stanoveným ve smlouvě či ve všeobecných dodacích a obchodních podmínkách.

b) Vyskytne-li se u zboží vada, tj. stav, kdy zboží není dodáno v souladu s kupní smlouvou, smlouvou o dílo či všeobecnými dodacími podmínkami, má kupující (objednatel) právo tuto vadu reklamovat.

c) O oprávněnosti reklamace rozhoduje obchodní oddělení společnosti nebo jím pověřený pracovník bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů. Pověřený pracovník nebo obchodník může v případech, kdy vyřízení reklamace vyžaduje odborné posouzení (např. dodavatele materiálu), stanovit lhůtu delší.

d) V případě reklamace motoru nebo jeho řízení si prodávající vyhrazuje právo posoudit v místě instalace technické podmínky zapojení a instalace výrobku, a to ještě před demontáží výrobku. K posouzení instalace může prodávající vyslat svého technika nebo technika dodavatele (reklamovaných) komponentů. Nebude-li prodávajícímu nebo jeho dodavateli posouzení instalace na místě umožněno, je prodávající oprávněn reklamaci zamítnout. V případě, že se jedná o reklamaci mimo Českou republiku, vyhrazuje si prodávající dobu na posouzení do 7 dnů v místě instalace.

e) Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu. Pokud dojde k dohodě o odstranění vady, může být odstraněna v delší lhůtě. Pokud kupující (objednatel) není spokojen s vyřízením reklamace v rámci Sunset Group Production s.r.o., může uplatnit své právo prostřednictvím soudu.

f) Prodávající nepřejímá žádné nároky na případné úhrady nákladů souvisejících s reklamací či s případnou výměnou vadného výrobku, nezavázal-li se k tomuto výslovně ve smlouvě.  

Ustanovení č. 2 - Uplatňování reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující (objednatel) na obchodních oddělení společnosti nebo přímo u obchodníka v příslušné provozovně Sunset Group společnosti Sunset Group Production s.r.o. Reklamaci lze uplatnit na obchodním oddělení nepřetržitě prostřednictvím e-mailu či osobně nebo telefonicky po celou provozní dobu společnosti. Kupující (objednatel) je povinen prokázat, že jeho nárok na vyřízení reklamace je oprávněný, tzn., že kromě vytknutí vad dokládá i údaje o pořízení zboží (cenu zboží a dobu zakoupení zboží, což prokáže příslušným dokladem a záručním listem, byl-li vydán). Reklamaci musí kupující (objednatel) uplatnit bez zbytečného odkladu ve lhůtách dle § 2112 a § 2618 českého občanského zákoníku. 

Ustanovení č. 3 - Záruční doba a lhůta pro uplatnění reklamace

a) Podmínkou uznání reklamace je:

- uplatnění v záruční době - dodržení podmínek stanovených v manuálu výrobku, záručním listě nebo obecně známých pravidel pro užívání věcí

- že na zboží není vada vzniklá neodbornou manipulací ze strany kupujícího (objednatele) / uživatele nebo v důsledku běžného opotřebení

- předložení záručního listu, byl-li vydán - uhrazení kupní ceny či ceny díla za dodané zboží

b) Záruční doba je:

- 24 měsíců ode dne převzetí zboží, pokud není ve smlouvě, záručních podmínkách konkrétního výrobku, uvedena jiná záruční doba

- 3 měsíce na opravu nebo úpravu zboží

c) Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím (objednatelem) (tj. smluvním partnerem, nikoliv konečným zákazníkem). V případě, že k předání a převzetí zboží nedošlo v důsledku nedostatku spolupůsobení kupujícího (objednatele), běží záruční doba dnem, kdy mělo být zboží či dílo předáno.

d) Záruční dobu nelze zaměňovat s dobou obvyklé životnosti zboží, tj. s dobou, po kterou při správném užívání a ošetřování může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě užívání vydržet.

e) Reklamaci musí kupující (objednatel) uplatnit bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Zjevné vady způsobené (např. poškození zboží) přepravní službou je nutné uplatnit přímo při předání přímo u dopravce (v případě přepravy prováděné odlišným subjektem než prodávajícím), v případě interní dopravy prodávajícího do 21 dnů od převzetí. Pro uplatnění reklamace působené přepravní společností je nutné ponechat zboží v místě přepravy včetně původního obalu, pořídit odpovídající dokumentaci poškození (fotografie, video apod.), nebo zajistit sepsání zápisu o škodě s přepravní společností.

f) Vyřídí-li se reklamace kupujícího (objednatele) výměnou vadného zboží za bezvadné, neběží na nové zboží nová záruční doba. Je-li kupujícímu (objednateli) reklamace vyřízena výměnou zboží za nové, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující (objednatel) povinen si zboží převzít. Je-li kupujícímu (objednateli) reklamace vyřízena opravou, nezapočítává se do běhu záruční doby čas, který uplyne od uplatnění reklamace do okamžiku, kdy je kupující (objednatel) povinen převzít si opravený výrobek.

Ustanovení  č. 4 - Odstranitelné vady

a) Za odstranitelné vady se považují takové vady, kdy jejich odstraněním neutrpí vzhled, funkce a kvalita výrobků a oprava může být provedena řádně. Posouzení charakteru vady přísluší prodávajícímu. Lhůta pro odstranění vady bude stanovena prodávajícím v návaznosti na jeho aktuální provozní možnosti, nejpozději však do 30-ti dnů od nahlášení reklamace vztahující se na zboží prodané v České republice. Na zboží exportované mimo území České republiky se lhůta na odstranění reklamace dohodne s prodávajícím, prodávající se vyhrazuej právo na delší lhůtu než 30 dnů.

b) Jde-li o vadu odstranitelnou, může kupující (objednatel) požadovat bezplatné a řádné odstranění vady, přičemž prodávající rozhodne o tom, zda to bude provedeno opravou nebo výměnou věci (není-li to k povaze vady neúměrné). Není-li odstranění vady možné, může kupující (objednatel) požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

c) Jde-li o odstranitelnou vadu již použitého zboží, má kupující (objednatel) právo požadovat pouze bezplatné, včasné a řádné odstranění vady, zatímco prodávající má povinnost vadu ve stanovené lhůtě odstranit.

d) Prodávající může vždy namísto odstranění vady věc vadnou vyměnit za bezvadnou.

e) V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za bezvadné je povinen kupující (objednatel) vrátit vadné zboží prodávajícímu. Nedojde-li k vrácení zboží do 2 měsíců od výměny, bude kupujícímu (objednateli) toto zboží vyúčtováno v ceně platné v době zakoupení zboží.  

Ustanovení č. 5 - Neodstranitelné vady

a) Za neodstranitelné vady se považují takové vady, které nelze ve stanovené lhůtě beze zbytku odstranit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, jež brání řádnému použití výrobku, může kupující (objednatel) podle své volby požadovat:

- výměnu zboží za bezvadné

- zrušení kupní smlouvy a vrácení kupní ceny

b) Stejná práva přísluší kupujícímu (objednateli), jde-li o vady odstranitelné, jestliže však pro opakovaný výskyt stejné vady po opravě nebo pro větší počet vad nemůže výrobek řádně užívat. Za takový se považuje zpravidla výrobek, u něhož se vyskytla stejná vada po jeho alespoň dvou předchozích opravách.

c) Jde-li o jiné neodstranitelné vady, které nebrání řádnému užívání výrobku k určenému účelu, má kupující (objednatel) právo na přiměřenou slevu z ceny. Dojde-li v době od zakoupení zboží ke změně zákaznické ceny, bude kupujícímu (objednateli) poskytnuta sleva z ceny platné v době zakoupení zboží.

d) V případě vyřízení reklamace výměnou zboží za bezvadné je povinen kupující (objednatel) vrátit vadné zboží prodávajícímu. Nedojde-li k vrácení zboží do 2 měsíců od výměny, bude kupujícímu (objednateli) toto zboží vyúčtováno v ceně platné v době zakoupení zboží. 

Ustanovení č. 6 - Vyřízení reklamace poskytnutím slevy

Na základě dohody s kupujícím (objednatelem) je možné vyřídit jeho reklamaci i poskytnutím přiměřené slevy. Byl-li ke zboží připojen záruční list, vyznačí se sleva a důvod jejího poskytnutí v tomto záručním listě. Slevu jsou oprávněni poskytnout dle svých pravomocí určení pracovníci Sunset Group Production s.r.o. Dojde-li v době od zakoupení zboží ke změně zákaznické ceny, bude kupujícímu (objednateli) poskytnuta sleva z ceny platné v době zakoupení zboží. 

Ustanovení č. 7 - Zboží prodávané za nižší ceny

a) Výrobky použité, nebo výrobky, které mají vady, jež nebrání tomu, aby mohlo být výrobku užíváno k určenému účelu, jsou prodávány jen za nižší ceny.

b) Kupujícího (objednatele) je nutné upozornit, že výrobek má vadu a o jakou vadu jde. Za takovéto vady nových nebo použitých výrobků, pro které byla sjednána nižší cena, prodávající neodpovídá.

c) Byla-li cena z obchodních důvodů snížena (např. z důvodu posezónního doprodeje) a jedná- li se o prodej nového bezvadného zboží, odpovídá prodávající za vady prodaného zboží v plném rozsahu. 

Ustanovení č. 8 - Postup při neoprávněné reklamaci

V případě neoprávněné reklamace je odběratel povinen uhradit dodavateli veškeré
náklady vzniklé v souvislosti s posouzením reklamovaného zboží a s prověřením instalace. Dodavatel zároveň vyzve
odběratele k převzetí neoprávněně reklamovaného zboží.

Ustanovení č. 9 - Řešení sporů

Ve sporech vzniklých v rámci reklamačního řízení rozhoduje soud v sídle prodávajícího (zhotovitele).

Ustanovení č. 10 - Závěrečná ustanovení

Reklamační řád v tomto znění nabývá účinnosti od 01.01.2014.